Njoftim: Kryetari i komunës së Zhelinës Organizon Rishiqim publik dhe konsultime me publikun

Njoftim: Kryetari i komunës së Zhelinës Organizon Rishiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësimin Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Propozim Planin Urbanistik jashtë rajonit ndërtimor për ndërtimin e kompleksit industrial në KK Grupçin