Vendim për planin urbanistik për jashtë vendbanimit, në Pk.nr. 2178 KK Zhelinë dhe Pk.nr. 296, 297, 317, 284, 285, 300 dhe 322 KK Grupçin

Posted on 13.10.2016

Vendim për planin urbanistik për jashtë vendbanimit, në Pk.nr. 2178 KK Zhelinë dhe Pk.nr. 296, 297, 317, 284, 285, 300 dhe 322 KK Grupçin, për ndërtim të objekteve me qellim G2, G3, G4, E1, E2, komuna e Zhelinës, për periudhen prej 2015 deri 2025 v, me sipërfaqe të përfshirjes prej 14,34 ha.

Vendim për planin urbanistik për jashtë vendbanimit-PDF...

Одлуката за урбанистички план за вонаселено место-PDF...

УПВНМ...