Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për planin Urbanistik për Fshatin Çiflik

Posted on 14.02.2017

Vendimi PDF...

Raporti PDF...