Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për planin Urbanistik për Fshatin Dëbërcë

Posted on 06.03.2017

Vendimi PDF...

Raporti PDF...