Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin TREBOSH, komuna e Zhelinës

Posted on 07.08.2017

Informohet publiku se është vendosur në shiqim dhe konsultim me publikun, Raporti për vlerësim Strategjik në ndikim në mjedisin jetësorë për Planin urbanistik për fshatin TREBOSH , komuna e Zhelinës

Raporti për vlerësim Strategjik në ndikim në mje disin jetësorë është vendosur në komunën e Zhelinës çdo ditë pune prej ora 8,00 — 16,00 , Ilogaritur prej 03.08.2017 deri 03.09.2017 vit.

СООПШТЕНИЕ - DEKLARATA PDF...

ИЗВЕШТАЈ - RAPORTI PDF...