Shiqim publik dhe konslultime me publikun nga raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin Uzurmisht

Posted on 02.09.2017

Raporti për vlerësim Strategjik në ndikim në mjedisin jetësorë është vendosur në komunën e Zhelinës çdo ditë pune prej oea 08:00 deri 16:00 llogaritur prej 04.09.2017 deri 04.10.2017.

СООПШТЕНИЕ - DEKLARATA PDF...

ИЗВЕШТАЈ - RAPORTI PDF...