Shiqim publik dhe konslultime me publikun nga raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin Leshnicë e poshtme

Posted on 02.09.2017

Raporti për vlerësim Strategjik në ndikim në mjedisin jetësorë është vendosur në komunën e Zhelinës çdo ditë pune prej oea 08:00 deri 16:00 llogaritur prej 04.09.2017 deri 04.10.2017.

СООПШТЕНИЕ - DEKLARATA PDF...

ИЗВЕШТАЈ - RAPORTI PDF...