Komisioni për barabarësi gjinore:

1. ——— ……………………. kryetar

2. ——— …………………. zv.kryetar

3. ——— ………………………….. anëtar

4. ——— ……………………… anëtar

Komisioni për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërime:

1. ——— ……………………… kryetar

2. ——— ………………………… zv.kryetar

3. ——— ………………… anëtar

4. ——— …………………………… anëtar

5. ——— …………………………… anëtar

Komisioni për dhurata dhe mirënjohje:

1. ——   …………………… kryetar

2. —— …………………. zv.kryetar

3. —— ……………………. anëtar

4. —— ……………… anëtar

Komisioni për financa dhe buxhet:

1. ——– …………………… kryetar

2. ——– ……………………… zv.kryetar

3. ——– …………………………. anëtar

4. ——–i ……………………… anëtar

Komisioni për urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit jetësor:

1. —— ……………………. kryetar

2. —— …………………. zv.kryetar

3. —— ………………….. anëtar

4. —— …………………….. anëtar

5. —— ………………….. anëtar

Komisioni për veprimtari komunale botore:

1. —— ………………………… kryetar

2. —— …………………. zv.kryetar

3. —— …………………… anëtar

4. —— ………………. anëtar

Komisioni për veprimtari publike shoqërore:

1. ——— ………………………… kryetar

2. ——— ……………… zv.kryetar

3. ——— …………………………… anëtar

4. ——— ……………………….. anëtar

Komisioni statutar – juridik:

1. ——– …………………….. kryetar

2. ——– ………….. zv.kryetar

3. ——– ……………………………. anëtar

4. ——–i …………….. anëtar

Comments are closed.

Close Search Window