Qasje e lirë në informata me karakter publik

Komuna e Zhelinës posedon  informata që janë në përputhshmëri me Ligjin për qasje të lirë ndaj informatave me karakter publik, dhe ofron qasje të hapur dhe të lirë në punë, dhe njëherit u mundëson personave fizik dhe juridik të realizojnë të drejtën e tyre për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik.

Personat e autorizuar për ndërmejtësim gjatë realizimit të së drejtës për qasje të lirë deri te informatatat me karakter publik:

Azmira Jakupi – Bashkëpuntor i ri për mbështetje të punës për këshillin dhe trupave punues të këshillit

E–mail: komunazh@gmail.com

E-mail: jakupiazmira@gmail.com

Tel: 044/378-030 mob: 070 / 911 – 455

Zamira Zejnullai – Bashkëpunëtor I ri për punë materiale – financiare.

Email: zamirazejnullai@gmail.com

Tel: 044/378-030 mob: 070 / 753 – 627

Informata themelore:

1.KOMISIONI PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

3. Broshura – Qasja në informacione me karakter publik është e lirë

——————————————————————————————————————–

RAPORTI 2024

RAPORTI 2023

RAPORTI 2022

RAPORTI 2021

RAPORTI 2020 

Comments are closed.

Close Search Window