Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit hotelerik me destinim B5-Kompleks hotelerik në v.b Zhelinë, komuna e Zhelinës

Njoftime

... Më Tepër → Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për DLUP për ndërtimin e kompleksit hotelerik me destinim B5-Kompleks hotelerik në v.b Zhelinë, komuna e Zhelinës

Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin ZHELINË, komuna e Zhelinës

Njoftime

... Më Tepër → Shiqim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor për Planin urbanistik për fshatin ZHELINË, komuna e Zhelinës

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Njoftime

... Më Tepër → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Njoftime

... Më Tepër → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на Хотелски Комлексво Општина Желино

Close Search Window